Kontakta oss!

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter – vi tar oss gärna tid för dig!

Daten
Meddelande
Dataskydd
Skicka
X
Ring ossKontakta oss
kvalitetsgaranti certifierad enligt ISO 17100
Impressum

Rättsliga meddelanden

Redaktionsruta

Kitz Gobal e.U.

 

Niederhofen 22
A-6380 St. Johann in Tirol

e-post: info@kitz-global.at

Tfn./fax: +43 5352 615 71

 

FN 547387 g

Momsregistreringsnummer: ATU63059415

Founder/CEO: Rita Banati

 

Part of the Kitz Global Group:

Kitz Global Living - DACH   Kitz Global Living - US

Kitz Global -  Austria           Kitz Global - Germany                    Kitz Global - UK               Kitz Global - France         

Kitz Global - Sweden           Kitz Global - Netherlands              Kitz Global - Belgium 

Impressum

Allmänna affärsvillkor

Ansvarsbegränsning
När en beställning har gjorts och ett godkännande (kvitto) har inkommit via e-post, är du bunden av villkoren i vårt affärsavtal (se nedan).  Om du avbeställer ditt översättningsprojekt efter att ha gett ditt godkännande, kan du förpliktas att betala för allt arbete som utförts.  Observera att genom att placera en order hos Kitz Global, godkänner du villkoren i denna policy och vårt affärsavtal. 

Upphovsrätten i originaltext 

Kitz Global accepterar beställningar från kunden baserad på insikten att förhållandet skall betraktas som konfidentiellt och får inte innehålla någon tredje part. Kitz Global tillåts använda icke kontrakterade översättare i vissa situationer.  I sådana fall, kommer dessa översättare att underteckna ett bindande sekretessavtal, som rör det konkreta arbete, som skall genomföras. I samtliga fall, förbinder sig kunden att hålla Kitz Global skadeslös från anspråk om intrång av upphovsrätt och/eller rättigheter till översättning, även från alla rättsliga åtgärder, inklusive sådana som kan uppstå mellan personer, som ett resultat av innehållet i den ursprungliga texten eller översättningen. 

Avgifter och offert

En offert från Kitz Global är bindande och inga extra avgifter tillkommer, om inte extra tjänster har begärts av kunden efter den ursprungliga offerten. Offerter som relaterar till skannade PDF/ TIF filer bygger på antagandet att det totala antalet ord är begränsat till den högsta beräknade via området för nedladdning. 

Leverans och betalning

Varje tid/ datum för leverans som överenskommits mellan Kitz Global och kunden skall vara bindande endast efter att Kitz Global har sett den fullständiga texten som ska översättas och kan vara föremål för ändringar mot bakgrund av varje ändring av beställaren. 
Full betalning måste göras till Kitz Global innan översättningsarbetet kan påbörjas, om inte annat har överenskommits i ett separat avtal.  Vid långa uppdrag eller texter, kan Kitz Global samtycka till särskilda avtalsvillkor, som kan omfatta regelbundna delbetalningar. 

Upphovsrätt av översättning

Där dokument, reklam och PR-material ska användas i syfte för normal affärsverksamhet, är det accepterat som standard affärspraxis att betalning av avgiften till Kitz Global, överför automatiskt alla rättigheter av textmaterial till kunden för all framtid. I detta inkluderas upphovsrätt och rätten att ändra i texten. Kitz Global ska inte kunna göra anspråk på kunden när det gäller översättning, om inte annat har avtalats skriftligen.

Sekretess och skydd av kundens dokument

Kitz Global får inte vid något tillfälle röja någon information som finns i kundens originalhandlingar eller översättningar till någon tredje part, utan uttryckligt tillstånd av kunden. Kitz Global är ansvarig för säkerhetshanteringen av kundens handlingar eller översättningar, inklusive kopior, så länge dessa är i Kitz Global:s innehav och till deras säkra överlämnande.

Annullering

Om arbetet är beställt och därefter annulleras, skall kunden antingen betala Kitz Global ett belopp som motsvarar proportionellt till arbetet har slutförts (lämplig andel av ursprungliga avtalade arvodet) och ett ytterligare belopp, som tas ut på grundval av tid för preliminär forskning och genomförda utredningar eller skall betala Kitz Global ett belopp i kompensation, som skall överenskommas mellan parterna. Arbetet, som har utförts skall vara tillgängligt för kunden efter att betalning har mottagits. 

Begränsningar i ansvarsskyldigheten

Under inga omständigheter skall Kitz Global vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador eller skadestånd för utebliven vinst, intäkt, information eller användning.  

Skadestånd

Ni accepterar att försvara, gottgöra och hålla skadeslösa Kitz Global, dess chefer, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla krav, ansvar, skador, förluster eller utgifter, inklusive rimliga advokatkostnader och kostnader, som följer av eller på något sätt har samband med din åtkomst till eller användning av våra tjänster.

Tillämpliga lagar

Alla frågor som rör din åtkomst till och användning av webbplatsen regleras av österrikisk lagstiftning. Alla juridiska ärenden eller förfaranden som rör din åtkomst till eller användning av webbplatsen ska föras inför domstol i Österrike. Klienten och Kitz Global samtycker till att underkasta sig denna domstols jurisdiktion och samtycker till dess lämplighet i fråga om denna typ av rättliga åtgärder eller förfaranden.

Klagomål och tvister 

Alla klagomål, som avser arbete, som utförts skall göras av klienten till Kitz Global (eller tvärtom) inom 30 dagar från dagen översättningen levererats. 

Följ oss på FacebookFölj oss på InstagramFölj oss på LinkedIn